test12345
Polityka prywatności

Polityka prywatności

10 lipca 2021 roku

Polityka Bezpieczeństwa Informacji w firmie ABI Energy – Adam Bartnik z siedzibą pod adresem ul. Kościelna, nr 56, 21-200 Parczew

    Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa, zwana dalej Polityką, została sporządzona w celu wykazania, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych w firmie, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Definicje:

    1. Administrator Danych – Adam Bartnik.

    2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

    3. System informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.

    4. Użytkownik – osoba upoważniona przez Administratora Danych do przetwarzania danych osobowych.

    5. Zbiór danych – każdy uporządkowany zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów.

    6. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych.

    7. Identyfikator użytkownika – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym (Użytkownika) w razie przetwarzania danych osobowych w takim systemie.

    8. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym (Użytkownikowi) w razie przetwarzania danych osobowych w takim systemie.

    9. Uwierzytelnianie – działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu (Użytkownika).

    I. Postanowienia ogólne

    1. Polityka dotyczy wszystkich danych osobowych przetwarzanych w firmie ABI Energy  – Adam Bartnik, niezależnie od formy ich przetwarzania (przetwarzane tradycyjnie zbiory ewidencyjne, systemy informatyczne) oraz od tego, czy dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.

    2. Polityka jest przechowywana w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w Biurze Administratora pod adresem: Kościelna 58B, 21-200 Parczew.

    3. Polityka jest udostępniana do wglądu osobom posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na ich wniosek, a także osobom którym ma zostać nadane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, celem zapoznania się z jej treścią.

    4. Dla skutecznej realizacji Polityki Administrator Danych zapewnia:

    a) odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki techniczne i rozwiązania organizacyjne,

    b) kontrolę i nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych,

    c) monitorowanie zastosowanych środków ochrony.

    5. Monitorowanie przez Administratora Danych zastosowanych środków ochrony obejmuje m.in. działania Użytkowników, naruszanie zasad dostępu do danych, zapewnienie integralności plików oraz ochronę przed atakami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi.

    6. Administrator Danych zapewnia, że czynności wykonywane w związku z przetwarzaniem i zabezpieczeniem danych osobowych są zgodne z niniejszą polityką oraz odpowiednimi przepisami prawa.

    II. Dane osobowe przetwarzane u Administratora Danych

    1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych gromadzone są w zbiorach danych.

    2. Administrator danych nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób. W przypadku planowania takiego działania Administrator wykona czynności określone w art. 35 i nast. RODO.

    3. W przypadku planowania nowych czynności przetwarzania Administrator dokonuje analizy ich skutków dla ochrony danych osobowych oraz uwzględnia kwestie ochrony danych w fazie ich projektowania.

    4. Administrator danych prowadzi rejestr czynności przetwarzania w formie elektronicznej. Wydrukowany wzór rejestru czynności przetwarzania stanowi załącznik do niniejszej Polityki.

    5. Administrator od Klientów firmy odbiera stosowne oświadczenia oraz wypełnia obowiązki informacyjne przy pobieraniu ich danych osobowych – wzór klauzul stanowi załącznik do przedmiotowej polityki.

    III. Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie zarządzania bezpieczeństwem  

    1. Wszystkie osoby zobowiązane są do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z ustaloną przez Administratora Danych Polityką Bezpieczeństwa, Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym, a także innymi dokumentami i procedurami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych w firmie ABI Energy – Adam Bartnik.

    2. Wszystkie dane osobowe w Firmie są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa:

    a) w każdym wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla przetwarzania danych.

    b) Dane przetwarzane są rzetelnie i w sposób przejrzysty.

    c) Dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

    d) Dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych.

    e) Dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.

    f) Czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatnością do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane bądź usuwane.

    g) Wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO.

    h) Dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.

    3. Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony Danych osobowych uważa się w szczególności:

    a) naruszenie bezpieczeństwa Systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, w razie ich przetwarzania w takich systemach,

    b) udostępnianie lub umożliwienie udostępniania danych osobom lub podmiotom do tego nieupoważnionym,

    c) zaniechanie, choćby nieumyślne, dopełnienia obowiązku zapewnienia danym osobowym ochrony,

    d) niedopełnienie obowiązku zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia,

    e) przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i celem ich zbierania,

    f) spowodowanie uszkodzenia, utraty, niekontrolowanej zmiany lub nieuprawnione kopiowanie danych osobowych,

    g) naruszenie praw osób, których dane są przetwarzane.

    4. W przypadku stwierdzenia okoliczności naruszenia zasad ochrony danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia wszystkich niezbędnych kroków, mających na celu ograniczenie skutków naruszenia i do niezwłocznego powiadomienia Administratora Danych.

    5. Do obowiązków Administratora Danych w zakresie zatrudniania, zakończenia lub zmiany warunków zatrudnienia pracowników lub współpracowników (osób podejmujących czynności na rzecz Administratora Danych na podstawie innych umów cywilnoprawnych) należy dopilnowanie by:

    a) pracownicy byli odpowiednio przygotowani do wykonywania swoich obowiązków.

    b) Każdy z przetwarzających dane osobowe był pisemnie upoważniony do przetwarzania zgodnie z „Upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych” – wzór Upoważnienia stanowi załącznik do niniejszej Polityki Bezpieczeństwa.

    c) Każdy pracownik zobowiązał się do zachowania danych osobowych przetwarzanych w Firmie w tajemnicy. „Oświadczenie i zobowiązanie osoby przetwarzającej dane osobowe do zachowania tajemnicy” stanowi element „Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych”.

    6. Pracownicy zobowiązani są do:

    a) ścisłego przestrzegania zakresu nadanego upoważnienia,

    b) przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami,

    c) zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia,

    d) zgłaszania incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych oraz niewłaściwym funkcjonowaniem systemu.

    IV. Obszar przetwarzania danych osobowych

    1. Administrator Danych oświadcza, że siedziba jego Firmy znajduje się pod adresem: ul. Kościelna 56 Parczew oraz Biuro pod adresem: ul. Kościelna 58B Parczew. Obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe na terenie Firmy Adama Bartnika obejmuje pomieszczenia biurowe zlokalizowane w  Biurze przy ul. Kościelnej 58B w Parczewie.

    V. Administrator Danych oświadcza, iż obszarem, w którym także przetwarzane są dane osobowe jest stacjonarny komputer, do którego dostęp ma wyłącznie Administrator Danych, który zabezpieczony został hasłem w celu zalogowania się do środowiska Windows. Wszystkie dane znajdujące się na dysku komputera są zaszyfrowane programem szyfrującym. Administrator Danych użytkujący ww. komputer, służący do przetwarzania danych osobowych, obowiązany jest zachować szczególną ostrożność podczas transportu i przechowywania tego komputera poza obszarem, przeznaczonym do przetwarzania danych osobowych wskazanym w Polityce Bezpieczeństwa.

    VI. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzania danych

    1. Administrator danych zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzania danych.

    2. Zastosowane środki ochrony (techniczne i organizacyjne) powinny być adekwatne do stwierdzonego poziomu ryzyka dla poszczególnych systemów, rodzajów zbiorów i kategorii danych. Środki obejmują:

    a) Ograniczenie dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, jedynie do osób odpowiednio upoważnionych. Inne osoby mogą przebywać w pomieszczeniach wykorzystywanych do przetwarzania danych jedynie w towarzystwie osoby upoważnionej.

    b) Zamykanie pomieszczeń tworzących obszar przetwarzania danych osobowych określony w pkt. IV na czas nieobecności pracowników bądź Administratora Danych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

    c) Wykorzystanie zamykanych szafek do zabezpieczenia dokumentów.

    d) Wykorzystanie niszczarki do skutecznego usuwania dokumentów zawierających dane osobowe.

    e) Wykorzystanie monitoringu wizyjnego do monitorowania pomieszczeń tworzących obszar przetwarzania danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem

    f) Ochronę sieci lokalnej przed działaniami inicjowanymi z zewnątrz przy użyciu sieci firewall.

    g) Ochronę sprzętu komputerowego wykorzystywanego u Administratora przed złośliwym oprogramowaniem.

    h) Wykorzystanie szyfrowania danych przy ich transmisji.

    i) Szczegóły techniczne, uregulowane są w dokumencie poufnym – Instrukcja zarządzania systemem informatycznym.

    VII. Naruszenia zasad ochrony danych osobowych

    1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Administrator dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

    2. W każdej sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator zgłasza fakt naruszenia zasad ochrony danych organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki – jeżeli to wykonalne, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia. Wzór zgłoszenia określa załącznik do niniejszej polityki.

    3. Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie, Administrator zawiadamia o incydencie także osobę, której dane dotyczą. Wzór zgłoszenia określa załącznik do niniejszej polityki.

    VIII. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

    1. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zgodnie z wymogami wskazanymi dla takich umów w art. 28 RODO.

    2. Przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych Administrator w miarę możliwości uzyskuje informacje o dotychczasowych praktykach procesora dotyczących zabezpieczenia danych osobowych.

    IX. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

    1. Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego, poza sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

    X. Postanowienia końcowe

    1. Za niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu pracownik ponosi odpowiedzialność na podstawie Kodeksu pracy, przepisów o ochronie danych osobowych oraz kodeksu karnego w odniesieniu do danych osobowych objętych tajemnicą zawodową.

    2. Integralną część niniejszej polityki stanowią następujące załączniki:

    a) rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,

    b) wzór formularza informacji podstawowych dotyczących przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (do wykorzystania w sytuacji kiedy administrator będzie chciał zatrudnić pracowników),

    c) wzór formularza szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych kandydatów do pracy (do wykorzystania w sytuacji kiedy administrator będzie chciał zatrudnić pracowników),

    d) wzór dwóch klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Pracowników (do wykorzystania w sytuacji kiedy administrator będzie chciał zatrudnić pracowników),

    e) wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

    f) wzór oświadczenia i zobowiązania osoby przetwarzającej dane osobowe,

    g) wzór ewidencji naruszeń, w przypadku incydentu naruszenia ochrony danych osobowych,

    h) wzór zgłoszenia incydentu naruszenia ochrony danych osobowych,

    i) wzór zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych,

    j) wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

    k) wzór klauzuli informacyjnej dla Klientów przy pobieraniu ich danych osobowych.

    l) wzór klauzuli informacyjnej dot. systemu monitoringu